24°47’N, 110°30’E

🇨🇳

24°47’N, 110°30’E
Yangshuo, China

Yangshuo, China

27hr train ride from Xi’an to Guilin

4hr cruise down the Li River (Guilin to Yangshuo)
Cormorant Fishing

R&R in Li River Retreat

Final day in Guilin